[mwai_chat ai_name="ChatGPT: " start_sentence="Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?" text_input_placeholder="Nhập yêu cầu của bạn..."]
>